понеділок, 10 листопада 2014 р.

Зразок контракту

Выкладываю образец контракта
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
КОНТРАКТ
про проходження громадянином України служби
у військовому резерві Збройних Сил України
Держава, від імені якої виступає _Дніпропетровський обласний___________
(найменування органу військового управління,
військовий комісаріат ______________________________________________
з'єднання, військової частини, військового навчального закладу
__________________________________________________________________
Збройних Сил України)
в особі _військового комісара Дніпропетровського військового комісаріату_
(посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
___________________________________________________, з однієї сторони,
та громадянин _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
число, місяць та рік народження, військове звання, військово-облікова спеціальність,
___________________________________________________, з другої сторони,
особистий номер (якщо є), ідентифікаційний номер)
відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
та Положення про проходження громадянами України служби у військовому
резерві Збройних Сил України уклали цей Контракт про таке:
1. Громадянин ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України,
що регулюють порядок проходження служби у військовому резерві, і
добровільно бере на себе зобов'язання:
проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України
протягом строку цього Контракту на умовах, визначених законами та іншими
1
нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок
проходження служби у військовому резерві, та цим Контрактом;
належно виконувати службові обов'язки згідно із займаною посадою,
програму підготовки резервістів, а також завдання, покладені на військову
частину, в якій він проходить службу у військовому резерві;
систематично вдосконалювати теоретичні знання та практичні навички,
необхідні для виконання службових обов’язків, у тому числі під час
проходження підготовки та зборів;
мати при собі під час проходження підготовки та зборів військово-
облікові документи та документи, що посвідчують особу;
своєчасно прибувати до місця проведення підготовки чи зборів;
прибувати до органу військового управління, з'єднання, військової
частини, військового навчального закладу Збройних Сил України у строк,
визначений програмою підготовки резервістів.
2. Держава, від імені якої виступає _Дніпропетровський обласний_________
(найменування органу
військовий комісаріат______________________________________________
військового управління, з'єднання, військової частини, військового навчального закладу
_____________________________________________________________________________,
Збройних Сил України)
зобов'язується забезпечувати громадянинові ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________:
додержання його прав, включаючи надання гарантій правового
і соціального захисту, установлених законами та іншими нормативно-
правовими актами, які визначають статус резервістів та порядок
проходження служби у військовому резерві;
призначення його на посади відповідно до професійних і моральних
якостей, військового звання та військово-облікової спеціальності;
створення умов для систематичного вдосконалення теоретичних знань
і практичних навичок;
завчасне ознайомлення з планом заходів із підготовки на рік;
виплату в установленому законодавством порядку грошового
забезпечення та одноразового грошового заохочення.
2
3. Контракт, укладений на _____________________________________________,
(словами)
набирає чинності з "___" ___________ 20__ р. та припиняє дію з "____" ___________ 20__ р. або достроково з підстав та у порядку, визначених Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.
4. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір укласти
Контракт на новий строк або його неукладення не пізніше ніж за місяць до
закінчення строку цього Контракту.
5. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, один з яких зберігається в особовій справі громадянина, а
другий видано громадянинові.
6. Інші умови Контракту _громадянин, який підписав цей контракт, здійснює свої обов’язки по збройному захисту виключно на території Дніпропетровської області в складі загонів оборони сформованих при райвійськкоматі згідно мобілізаційного розпорядження ГШ ЗСУ №2128 від 09.09.2014р. _______________________________________________________.
_Військовий комісар Дніпропетровського
обласного військового комісаріату____
(посада, військове звання, особистий підпис,
полковник___________С.І.КАЛАШНІКОВ
прізвище та ініціали посадової особи)
________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали,
______________________________
домашня адреса громадянина)
М.П.
7. Зміни до Контракту вносяться тільки за письмовою згодою сторін і є
його невід'ємною частиною.
8. Відповідальність сторін.
У разі невиконання чи неналежного виконання умов Контракту
сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
9. Підписи та адреси сторін:
_Військовий комісар Дніпропетровського
обласного військового комісаріату____
(посада, військове звання, особистий підпис,
_________________________
прізвище та ініціали посадової особи)
________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали,
______________________________
домашня адреса громадянина)
М.П. "____" _______________ 20__ р. "____" _______________ 20__ р.
10. Контракт припинено (розірвано) "__" __________ 20__ р. у зв'язку з
__________________________________________________________________
(підстави припинення (розірвання) Контракту)
__________________________________________________________________.
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)
М.П.

Немає коментарів:

Дописати коментар